Środki psychoaktywne w szkole - metody działania* (15 edycja)

Program kursu:

 1. Substancje psychoaktywne wśród dzieci i młodzieży:
  • Geneza sięgania po środki psychoaktywne – rola czynników psychologicznych społecznych.
  • Współczesne formy zażywania wśród uczniów substancji psychoaktywnych.
 2. Obrona szkoły przed środkami psychoaktywnymi:
  • Diagnoza zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych związanych z dostępnością   substancji  psychoaktywnych.
  • Metody postępowania w sytuacjach zagrożenia środowiska uczniowskiego dostępem do substancji psychoaktywnych.
 3. Sposoby reagowania na zaistniałe sytuacje kryzysowe w szkole:
  • Postępowanie szkoły wobec stwierdzenia u ucznia przejawów demoralizacji lub popełnienia na terenie placówki czynu zabronionego (procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży).
  • Otoczenie prawne dotyczące postępowania z nieletnimi na terenie szkoły i poza nią (odpowiedzialność prawna nieletnich, rola i zadania sądów rodzinnych w postępowaniu z nieletnimi, środki wychowawcze, lecznicze i poprawcze orzekane wobec nieletnich).
 4. Wczesna interwencja - sposoby unikania zagrożeń:
  • Profilaktyka – działania zapobiegawcze niepożądanym zjawiskom.
  • Konstruowanie i wdrażanie programu wczesnej interwencji.
 5. Środki psychoaktywne i prawo:
  • Omówienie najistotniejszych zagadnień prawnych.
  • Najważniejsze akty prawne - wybrane ustawy i przepisy wraz z komentarzem.

*prawa autorskie do programu zastrzeżone

Czas trwania kursu: 10.03-9.04.2018
Zapisy na kurs do 10.03.2018
Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego
Cena szkolenia: 215 zł + 23% VAT

Zasady naboru: przyjęcie na kurs po wypełnieniu formularza on-line oraz uiszczeniu opłaty.

W przypadku finansowania kursu ze środków publicznych, aby uzyskać fakturę zwolnioną z podatku VAT, należy wydrukować, wypełnić i odesłać do nas poniższe oświadczenie w formie zeskanowanej na adres e-mail: szkolenia@akademiapir.pl
POBIERZ OŚWIADCZENIE (pdf)

Deutsche Bank Polska S.A.
PL 18 1910 1048 2788 5918 5455 0004
Versus Newtech sp. z o.o.
ul. Poznańska 16 lok. 4
00-680 Warszawa

Środki psychoaktywne w szkole - metody działania* (15 edycja)
Osoba kierująca na kurs